โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมการให้บริการ ปีงบประมาณ 2560