โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาล