โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดการฝึกซ้อมแผนรับสถานการณ์ความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน