โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์โรงพยาบาลพุทธโสธร ประจำปี 2562