โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2564