โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรม วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ