โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565