โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรม วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day)