โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดบรรยายวิชาการเรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียด้วยหลัก 3R อย่างมีคุณภาพ