โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล