โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจ เพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งที่4 ประจำปีงบประมาณ 2564