โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดประชุมสื่อสารการบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย