โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพุทธโสธร ครั้งที่ 3/2560