โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเสริมสุขภาพในสุขภาพในบุคลากรในโรงพยาบาลพุทธโสธรที่มีดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน ปี 2560