โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดประชุมวิชาการเรื่อง พรบ.การขัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560