โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดประชุมวิชาการเรื่อง พรบ.การขัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

กิจกรรมโรงพยาบาล on 5 Oct , 2017