โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดประชุม เพื่อหาแนวปฎิบัติ เรื่อง อายุเด็กทางคดี