โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานตามนโยบายสำคัญที่มุ่งเน้นด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลพุทธโสธร ปีงบประมาณ 2564