โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและ CODE BLUE