โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดโครงการอบรม สร้างแกนนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เขตพื้นที่บริการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2562