โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสรุปโรค การผ่าตัดและหัตถการในเวชระเบียน