โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Application for Education