โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทีมนำในการดำเนินงานคุณภาพเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2565