โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อเสริมสร้างองค์กร