โรงพยาบาลพุทธโสธร ชี้แจงนโยบายตามยุทธศาสตร์จังหวัดและติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561