โรงพยาบาลพุทธโสธร ซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติ ปีงบประมาณ 2561