โรงพยาบาลพุทธโสธร นำเสนอผลงานวิชาการ Poster Presentation เรื่อง Students’ Tranformative Theaters (TT) : Learning to Inspire the Institution Intention @ AMEE 2017 , 28 August 2017 Helsinki, Finland