โรงพยาบาลพุทธโสธร ประชุมพัฒนาระบบการให้บริการ งานห้องผ่าตัด