โรงพยาบาลพุทธโสธร ประชุมการดูแลรักษาและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก