โรงพยาบาลพุทธโสธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร เยี่ยมเสริมพลังการให้บริการ ศศม.วัดจีนประชาสโมสร และ ศศม. วัดโสธร