โรงพยาบาลพุทธโสธร ฝึกซ้อมแผนรับสถานการณ์ความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน