โรงพยาบาลพุทธโสธร รณรงค์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อด้วย นวัตกรรม face shield