โรงพยาบาลพุทธโสธร รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2564