โรงพยาบาลพุทธโสธร รับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2561