โรงพยาบาลพุทธโสธร รับการตรวจการรับรองมาตรฐานการรักษาการฟอกเลือดจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย