โรงพยาบาลพุทธโสธร รับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563