โรงพยาบาลพุทธโสธร รับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่6 กรณีปกติ รอบที่2/2565