โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือห้องปฏิบัติการตรวจโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019