โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เงินบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (ทันตกรรม)