โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เงินบริจาคเพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์