ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ อาหารกล่อง เงาะ และน้ำดื่ม