โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาค สนับนุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์