โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินเข้าโครงการดูแลพระอาพาธ