บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด และบริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด มอบเงินสนับสนุนให้โรงพยาบาลพุทธโสธร