โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบใบรับรองเป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพบริการโรคหลอดเลือดสมอง (Standard Stroke Center Certification : SSCC)