โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบพัดลม เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลพุทธโสธร