โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ สิ่งของบริจาคจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัด