โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมงานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 16 (CPIRD 2017)