โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมวางแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (สัญจร)