โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมติดตามแผนพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม ปีงบประมาณ 2563-2565