โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมโครงการพัฒนาระบบราชการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0